แผนการสอนเรื่อง Asean Community

วันนี้เอาแผนการสอนเรื่อง Asean Community มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจค่ะ ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะคะ น้อมรับคำติชมค่ะ

                                                                                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
                                                            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ASEAN COMMUNITY
                                                         รหัสวิชา อ ๓๐๒๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                                                                             ชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖ ชั่วโมง
                                                         ผู้สอน นางสาวรัตติกาล ชำนาญยา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
**************************************************************************************
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต ๑.๑ : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ ๔ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

มาตรฐาน ต ๒.๑ : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้
ตัวชี้วัดที่ ๓ เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ต ๓.๑ : ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

สาระสำคัญ การจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ จากการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค

สาระการเรียนรู้
ความรู้
– ประวัติประชาคมอาเซียน
– คำศัพท์ประวัติความเป็นมาอาเซียน
– คำศัพท์เพลง ASEAN WAY (Anthem of Asean)

ทักษะ / กระบวนการ
– ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายเกี่ยวกับ ASEAN COMMUNITY ได้
– ตอบคำถามเกี่ยวกับ ASEAN COMMUNITY ได้
– นำเสนอวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหาร ภาษา ฯลฯ ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้
คุณลักษณะ
– ความรับผิดชอบ
– ความซื่อสัตย์
– ความมีวินัย
– ความใฝ่เรียนรู้
การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน / ภาระงาน
– การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน

กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ – ๒
๑. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
– ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– What do you know about ASEAN COMMUNITY?
– How will it change your life?
– ครูเกริ่นนำเรื่องประชาคมอาเซียน และบอกตัวย่อของคำว่า Asean = The Association of Southeast Asian Nations

   อ่านต่อ

Advertisements

Posted on 22/08/2012, in ภาษาอังกฤษ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: